Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů – soutěž Prague Junior Note

Společnost IKLA agency s.r.o., se sídlem K Fialce 1014/57, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 29148227 (dále jen IKLA), tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jež stanovuje požadavky v oblasti ochrany osobních údajů.

Věnujte, prosím, pozornost dále uvedeným informacím, které by Vám měly poskytnout základní přehled o podmínkách a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti se soutěží Prague Junior Note, a to ve formě otázek a odpovědí.

 • Jaké jsou činnosti společnosti IKLA agency s.r.o.?
  • Předmětem činnosti společnosti IKLA je především pořádání dětské klavírní soutěže Prague Junior Note (dále jen Soutěž).
 • Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
  • Správce osobních údajů je společnost IKLA.
  • Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů Vám budou zodpovězeny po jejich zaslání na kontaktní emailovou adresu soutezpjn@ikla.cz nebo poštou na adresu sídla IKLA. Informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou zpřístupněny na webové adrese Soutěže nebo Vám budou kdykoli poskytnuty nebo zpřístupněny na adrese sídla IKLA.
 • Proč zpracováváme Vaše údaje a pro jaké účely?
  • Hlavním obsahem a nedílnou součástí Soutěže je přednes a hodnocení soutěžních výkonů jednotlivých soutěžících. To je nemyslitelné bez zpracování níže uvedených osobních údajů.
  • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro základní fungování Soutěže, a to v zájmu subjektů údajů. Účast v Soutěži je založena na smluvním vztahu, kdy osobní údaje vyplněné v přihlášce do Soutěže jsou nezbytnou podmínkou uzavření tohoto smluvního vztahu, a tedy účasti v Soutěži. V případě neposkytnutí osobních údajů nedojde k uzavření smluvního vztahu a subjekt údajů se nebude moci soutěže zúčastnit. Bez poskytnutí osobních údajů není možné plnit účel Soutěže.
  • Na základě výslovného zvlášť poskytnutého souhlasu soutěžícího, resp. jeho zákonného zástupce, dochází dále k záznamu soutěžních výkonů a k zachycení podoby soutěžících v rámci Soutěže. Zachycení soutěžního výkonu subjektu údajů a zpracování souvisejících osobních údajů je podmínkou pro účast v soutěži, jak bylo soutěžícím, resp. jeho zákonným zástupcem, odsouhlaseno.
  • Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů jsou vždy zpracovávány k účelu a v rozsahu dle uděleného souhlasu..
 • Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?
  • V souvislosti se zabezpečením účasti soutěžících v Soutěži zpracováváme údaje poskytnuté v přihlášce do Soutěže a dále osobní údaje v rozsahu zvukově-obrazové nahrávky. Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů.
 • Jaké subjekty mají přístup k Vašim údajům?
  • Osobní údaje jsou zpřístupněny pracovníkům IKLA (organizátorům Soutěže) a v rozsahu osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů také zpracovatelům v souhlasu uvedeným. Zpracování osobních údajů mohou pro IKLA provádět tito zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.
 • Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?
  • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou.
 • Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
  • Máte právo kdykoli se obrátit na IKLA a požadovat informace a přístup k Vašim osobním údajům a jejich zpracování. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů, právo na omezení zpracování, právo uplatnit námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování, právo na výmaz osobních údajů. Uvedená práva můžete uplatnit na výše uvedených kontaktech IKLA. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz, tel: +420 234 665 800, který působí jako dozorový orgán na území České republiky.
 • Profilování a automatizované rozhodování při zpracování osobních údajů
  • Společnost IKLA nepoužívá při zpracování osobních údajů automatizované rozhodování.
 • Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii
  • Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

IKLA agency s.r.o.