Souhlas se zachycením podoby a zpracováním osobních údajů (2021)

LICENČNÍ SMLOUVA

Tímto uděluji společnosti IKLA agency s.r.o., IČO: 29148227, se sídlem K Fialce 1014/57, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204079 (dále jen IKLA), v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení) a se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jakožto zákonný zástupce Soutěžícího svobodně a vědomě souhlas k zachycení podoby Soutěžícího prostřednictvím zvukově-obrazového záznamu (dále jen Záznam).

Obsahem Záznamu bude zachycení soutěže Prague Junior Note (dále jen Soutěž), která se bude konat 11.–13. 6. 2021 v prostorách Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (Malostranské náměstí 13, Praha 1). V této souvislosti souhlasím se zachycením podoby Soutěžícího  průběhu Soutěže, při soutěžním výkonu a na závěrečném koncertě vítězů v rámci Soutěže.

Účelem tvorby Záznamu je propagace Soutěže, případně i zpřístupnění soutěžních výkonů veřejnosti, a to v případě, že bude z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky omezen přístup široké veřejnosti do prostor konání Soutěže. Záznam nebo jeho část může být v souvislosti s tímto účelem veřejně prezentován a použit pro nekomerční účely v rámci propagace Soutěže.

Předmětem tohoto souhlasu je svolení s hmotným zachycením podoby Soutěžícího (pořízením zachycení podoby), jež bude ztvárněna a zobrazena ve formě podobizny na hmotném nosiči – Záznamu. Podoba bude zachycena tak, že bude možné určit totožnost Soutěžícího, tedy Soutěžící bude ze záznamu identifikovatelný. Současně tímto uděluji souhlas k použití podobizny a jejímu rozšiřováním prostřednictvím Záznamu. IKLA na základě tohoto souhlasu disponuje užívacím a dispozičním právem ve vztahu k podobizně Soutěžícího.

Realizací Záznamu dojde ke zpracování osobních údajů Soutěžícího, a to v rozsahu zachycení podoby Soutěžícího při soutěžním výkonu v rámci Soutěže a jména Soutěžícího.

Dále tímto uděluji souhlas, aby IKLA jako správce osobních údajů, v souladu Nařízením a se zákonem o zpracování osobních údajů, zpracovávala osobní údaje Soutěžícího obsažené v Záznamu, jak je uvedeno výše.

Natočení, ozvučení, střih včetně kompletní finalizace Záznamu bude proveden společností VALA & RAEV s.r.o., IČO: 06760562, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, která bude zpracovatelem osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro IKLA provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

Podpisem tohoto souhlasu prohlašuji, že jsem byl/a společností IKLA poučen/a o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním můžu kdykoliv odvolat. Beru však na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu a jeho trvání v době konání Soutěže je podmínkou pro účast v Soutěži. Dojde-li k odvolání souhlasu před konáním Soutěže, Soutěžící se nebude moci Soutěže zúčastnit.

Dále prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o právu na přístup k osobním údajům, zejména pak o možnosti požádat o informaci o zpracování osobních údajů Soutěžícího a o tom, že společnost IKLA nebo zpracovatel jsou povinni mi tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Budu-li se domnívat, že osobní údaje Soutěžícího jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné, nesprávné či neúplné, mohu společnost IKLA nebo zpracovatele požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby takto vzniklý stav byl odstraněn, a to zejména blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a to zasláním své žádosti o vymazání na e-mailovou adresu: soutezpjn@ikla.cz nebo dopisem na adresu sídla IKLA, v neopravitelných případech stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou.

Zároveň tímto přijímám návrh IKLA na uzavření licenční smlouvy. Předmětem licenční smlouvy je udělení oprávnění k výkonu majetkových práv vztahujících se k uměleckému výkonu Soutěžícího vytvořeného v rámci Soutěže (dále jen Umělecký výkon).

Soutěžící tímto uděluje společnosti IKLA oprávnění Umělecký výkon užít, zejména oprávnění Umělecký výkon vysílat a jinak sdělovat živý výkon veřejnosti, oprávnění zaznamenat živý výkon, oprávnění rozmnožovat zaznamenaný výkon, oprávnění rozšiřovat rozmnoženiny zaznamenaného výkonu a oprávnění ke sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti, a dále oprávnění Umělecký výkon, resp. jeho záznam spojit s jiným dílem ve smyslu autorského zákona nebo jej zařadit do díla souborného, a to s neomezeným územním rozsahem, za výše v souhlasu se zpracováním údajů uvedeným účelem a na celou dobu trvání majetkových práv Soutěžícího k Uměleckému výkonu.

Uvedená licence se sjednává za odměnu spočívající v propagaci Soutěžícího ze strany IKLA zejména prostřednictvím užití Uměleckého výkonu.